Fórum mládeže 2017

Zástupci mládeže z farností ze všech 21 děkanátů olomoucké arcidiecéze se od 10. – 12. února 2017 sešli na Arcidiecézním fóru mládeže, aby se inspirovali, hledali nové cesty a zamýšleli se nad pojmem evangelizace, a co vůbec můžeme nabídnout nevěřícím či hledajícím mladým lidem. Nemohli se setkat nikde jinde než na místě spojeném s věrozvěsty svatým Cyrilem a Metodějem na Velehradě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto letošního fóra:

„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ (sv. Jan Pavel II., Chistifideles laici 46)

Téma fóra olomoucké arcidiecéze, Velehrad 2017

 • evangelizace
 • volná diskuse a témata vzešlá z volné diskuze

Protože fórum mládeže je především o tom, že biskup diecéze naslouchá mladým, nechyběl mezi asi 200 mladými delegáty ani otec arcibiskup Jan Graubner. Ten nejen mladým po celý víkend naslouchal a diskutoval s nimi, ale také předával při sobotní a nedělní bohoslužbě své myšlenky a při katechezi vyzýval mladé, aby se nebáli vykročit za ideály, které si často nastolují, i když ví, že je jich těžké dosáhnout.

Za celý víkend byli mladí rozdělení do skupinek, s kterými absolvovali tři setkání, ve kterých nejprve rozebírali radosti i strasti života mládeže v jejich farnostech, následně hledali společně odpovědi na otázky evangelizace a nakonec vše shrnuli ve třech otázkách, které se staly podkladem pro tvorbu závěrečného prohlášení z podnětů všech skupinek. Jednotlivé body pak byly delegáty připomínkovány a následně tiskovým týmem (složeným z delegátů) upraveny do podoby pro hlasování. V neděli dopoledne bylo závěrečné prohlášení znovu připomínkováno, a následně většinou přítomných delegátů schváleno. Při závěrečné farní mši svaté zástupci delegátů přednesli memorandum otci arcibiskupovi a všem přítomným věřícím.

Závěrečné prohlášení delegátů:

 Za co jsme vděčni:

 • za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství církve;
 • za každé povzbuzení ze strany kněží a zasvěcených osob;
 • za rodiny, které nepodlehly genderové ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou a dětmi a žijí autenticky svou víru;
 • za mladé, kteří se nasazují ve službě druhým;
 • za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují mladým lidem, za komunity, hnutí, řehole, řády, instituty, centra pro mládež a církevní školy;
 • za ideál evangelia, který církev hlásá a ze kterého neslevuje navzdory měnícím se společenským trendům;
 • za to, že učení církve je smysluplné, udává směr i mantinely a je návodem na plnohodnotný život.

 

V čem vidíme příležitosti ke změně:

 • toužíme po tom, aby naše farnosti žily jako společenství, která jsou otevřená, táhnou za jeden provaz a mohou tak oslovovat i nevěřící;
 • chceme být aktivní v životě farnosti, a proto prosíme při spolupráci o větší důvěru kněží i farníků;
 • uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a možnost podílet se na činnosti pastoračních rad;
 • prosíme o autentický příklad života kněží a jasná, výstižná kázání, která by nás povzbudila ve víře;
 • v přípravě na biřmování považujeme za důležité zaměřit se na budování osobního vztahu s Bohem;
 • byli bychom vděční, kdyby byla více zohledňována naše jedinečnost v rozmanitosti přístupů při pořádání akcí pro nás mladé.

 

Jak konkrétně chceme přispět k oživení života v našich farnostech, k hledání cest a k hlásání evangelia:

 • chceme se veřejně angažovat a využívat svá obdarování pro dobro farnosti a společnosti;
 • chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístupnit jim naše akce;
 • chceme hledat cestu zejména k žákům 2. stupně skrze vytváření společenství, organizování víkendovek a volnočasových aktivit, a to i novým způsobem;
 • nabízíme farnosti zapojení do správy webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek na internet a šíření informací přes sociální sítě;
 • nabízíme zapojení mladých do příprav na biřmování a prosíme o formační kurz pro vedoucí biřmovanců.

(převzato z www.ado.cz)

Závěrečné poselství ve formátu *.pdf ke stažení ZDE.