Večerní modlitby

Krátká večerní modlitba

Chystám se odpočívat, Pane, budu spát, ty sám bdi nade mnou.
A až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi. Amen.


Dlouhá večerní modlitba

Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám ti tento den svého života a svěřuji ti všechno, co v něm bylo…

Děkuji ti:
— za všechno to každodenní a zdánlivě samozřejmé, čím stále naplňuješ a chráníš náš život…
— za to, čím se tento den lišil od druhých, za události šťastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes chtěl zvlášť mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář a svou vůli…
— za to, co jsem směl s pomocí tvých darů dnes vykonat…

Odpusť mi:
— všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest lásky a pravdy…
— všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná slova, mrtvé skutky…
— všechno, co jsem zanedbal nebo vykonal polovičaté, všechno, čím jsem zklamal tvou důvěru a tvé očekávání…

Požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil, a odpusť těm, kteří se provinili proti mně…
Vyved mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo, zvláště to, se kterým nyní v sobě zápasím…
Veď mě svým Svatým Duchem, abych porozuměl tomu, co ode mě chceš, abych měl odvahu a sílu to vykonat.
Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a moudré, sjednocuj mě se svým Synem Ježíšem Kristem, který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých a s tebou ve všem vládne.

Prosím tě:
— aby všichni křesťané byli jedno a aby svět přijal jejich svědectví;
— za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků církve;
— za věrnost, porozumění a lásku v rodinách;
— za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy světa;
— za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka;
— za tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pronásledované, nemocné, opuštěné a smutné;
— za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků a všech nepřátel pravdy;
— za světlo Ducha pro ty, kdo hledají Boha a kdo se rozhodují o důležitých věcech;
— za požehnání pro ty, kdo nás žádali o modlitbu, a pro ty, kteří jsou nám zvlášť svěřeni;
— za útěchu pro umírající a za spásu pro zemřelé;
—za vlastní růst ve víře, naději a lásce, v pokoře a v následování Krista;
— za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu.

Ve společenství s Pannou Marií, s anděly a svatými a se všemi, kdo ve světě vyznávali a vyznávají Krista, prosím tě, svatý Bože, abys byl v mém životě stále přítomný svou milostí a láskou.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.


Hymnus na sklonku dne

Již se přiblížil čas noční,
chvála tobě, Bože věčný,
že jsi nás dne minulého
zachoval od všeho zlého.
Před tebou nic skryté není,
odpusť naše provinění,
uchovej nás této noci
od všech neštěstí svou mocí.
Postav k nám svaté anděly,
aby nad námi stráž měli,
dej libý a pokojný sen,
zlá myšlení od nás zažeň.
Abychom, až den vrátí se
a noc sluncem zaplaší se,
za tvá mnohá dobrodiní
vzdávali díkůčinění. Amen.


Večerní modlitba sv. Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi, jimž je v tento večer odepřen spánek, s těmi, kdo bdí a pláčí.
Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých. Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste.
Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli, požehnej umírajícím, ulehči trpícím,
slituj se nad sklíčenými a ochraňuj ty, kdo se radují, a nás všechny ve své veliké lásce. Amen.


Večerní modlitba

Bože je večer, půjdu spát,
na celý den chci vzpomínat.
Na svoje řeči, kde jsem byl,
komu sem radost způsobil.
Nebo to byla bolest snad?
Pak odpusť, nech mě litovat. ….
Já přes své chyby mám Tě rád,
i dnešní den chci Tobě dát.
Sám na něj pohleď jaký byl,
když všechno zlé jsi odpustil.
A teď už, Pane, půjdu spát,
usínám s Tebou mám Tě rád. Amen.


Broučkova večerní modlitba

V podvečer Tvá čeládka, co k slepici kuřátka.
K ochraně Tvé hledíme, laskavý Hospodine. Amen.

večer 1

večer 2