Ranní modlitby

Po probuzení

Chválím tě, Otče, na prahu dne, který mi dáváš.Chci jej prožít s tebou.
Ať máš dnes ze mě radost. Ochraňuj mě a mé drahé. Amen.


Kratší ranní modlitba

Za to, že mohu z lože vstát,
chci Tobě, Bože, děkovat.
Za dnešní ráno, celý den,
buď Bůh všemohoucí veleben.
Kéž čas, kterýs mi, Pane, dal,
Ti večer vrátím jak sis přál.
Tvá moc nechť dá mi svou ochranu
a sílu, k pravdě odvahu.
Chci tobě sloužit, ty to víš.
Chci každým dnem být k tobě blíž. Amen.


Ranní modlitba papeže Jana XXIII.

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě. Amen.


Ranní modlitba

Z celého srdce svého díky vzdávám Tobě,
Bože spasení mého,
v této ranní době,
žes mě všeho zlého
uchoval této noci
svou předůstojnou mocí
pro Syna milého.
Otče můj nejmilejší,
i dnes mě opatruj
a pro život vezdejší
vše potřebné daruj:
zdraví, chléb a pokoj,
také věrné přátele;
obrať mé nepřátele, zlost jejich upokoj.
Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou,
by neměl nikdy ďábel moc svou nade mnou,
rač mi pomoc dáti,
abych světa marnosti,
těla svého žádosti mohl přemáhati. Amen.


Broučkova ranní modlitba

O můj milý Bože, povstali jsem z lože.
A proto Tě prosíme, dej ať se tě bojíme,
bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Amen.

ráno

ráno 2