Mariánské modlitby

Modlitba k Panně Marii, pomocnici křesťanů

Maria, Panno mocná,
ty velká a slavná záštito svaté Církve;
ty podivuhodná pomocnice křesťanů;
tys samojediná potřela všechny bludy na celém světě;
ochraň nás před nepřítelem v našich úzkostech,
v našich zápasech a v našich tísních,
a v hodině smrti přijmi naši duši do ráje. Amen.

(Sv. Jan Bosco)


Modlitba o dar lásky k Pánu Ježiši a o lásku k Panně Marii

Maria, vroucně si přeješ, aby Ježíš, tvůj milý syn, byl milován.
Prosím tě, Matičko, vypros mi tuto milost: vypros mi co největší lásku k Ježíši Kristu,
abych jej miloval nade všechno. Připoutej mě k Ježíši tou měrou, aby už nešlo ho nemilovat.
Vypros mi také velikou lásku k tobě, protože ze všech tvorů ty nejvíce lidi miluješ a sama jsi milování hodná.
Důvěřuji v tvé slitování a miluji tě, má Paní, ale moje láska k tobě se mi zdá chabá.
Vypros mi tedy na Bohu co největší lásku k tobě, vždyť je to milost, kterou dává jenom Bůh.
Živ buď Ježíš, naše láska, a Maria, naše naděje! Amen.


Prosba k Panně Marii

Ó Maria bez hříchu počatá, oroduj za náš, kteří se k tobě utíkáme,
i za ty, kteří se k Tobě neutíkají, i za nepřátele církve svaté a za ty, kteří jsou ti svěřeni. Amen.


Modlitba k Panně Marii, Matce dobré rady

Přeslavná Panno, vyvolená věčnou Radou za Matku vtěleného Slova,
pokladnice božských milostí a orodovnice hříšníků,
já, tvůj nejnehodnější služebník, se k tobě utíkám,
abys mi byla vůdkyní a rádkyní v tomto slzavém údolí.
Vypros mi pro předrahou Krev svého božského Syna
odpuštění hříchů, spásu duše a prostředky, abych jí dosáhl.
Vypros svaté Církvi vítězství nad nepřáteli a rozšíření
království Ježíše Krista po celém světě. Amen.


Magnificat

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.


Modlitba k Panně Marii I

Pane Ježíši, ty jsi nechtěl ušetřit svou Matku bolestné a dramatické účasti na svém utrpení.
Učiň, abychom na něm byli nějakým způsobem účastni i my.
Zahřej naše studené a vzdálené srdce, aby spolu s Pannou Marií prožívalo tvou smrt za nás.
Matko Ježíšova, učiň, ať vycítíme pravý smysl kříže.
Ať tento smysl září v naší modlitbě, v našich těžkostech a v našem kontaktu s utrpením ostatních
a ať nás vede ke správnému postoji vůči utrpení světa a všech lidí.
Dej, ať se modlíme s tebou, ve spojení s utrpením celého lidstva.
Amen.


Modlitba k Panně Marii II

Panno Maria, Matko Pána, ty, jež jsi námahou vstoupila za svým Synem na horu utrpení,
dopřej nám, kdo s námahou kráčíme touto cestou, abychom byli s tvým Synem a poznali v něm dar Otce a Ducha.
Amen.

panna_maria_3

P. Maria a kluk