Adventní vigílie

Letošní adventní vigilie se konala v kostele v Dolní Lhotě. Když jsem do kostela vstoupila, ohromilo mě ticho. Spousty mladých sedělo a ztišeně naslouchali slovům písma. Byla tma a vpředu zářila 1. svíce na adventním věnci. Animátoři s kaplanem pro mládež měli připraveno zamyšlení nad dobrem a zlem.  Poté světla zamířila na oltář a vyjevilo se dobro. Celou hodinu jsme měli možnost adorovat Pána. Být s ním na počátku nového roku, na počátku adventní doby, na počátku Roku milosrdenství. Otevřeli jsme svá srdce a on do nich vstupoval za zvuku písní scholy, která celou adoraci doprovázela. Zezadu vanul Duch Svatý, který se snášel v podobě praporů a rozechvíval vzduch. Všichni měli možnost očistit svá srdce ve zpovědi. Vyvrcholením celého večera byla mše svatá, kdy celý kostel zaplnilo světlo a lidé okolo získali jasné obrysy Božích dětí.

Díky ochotě a práci animátorů a místních jsme měli možnost se setkat s ostatními a popovídat si nad čajem a s něčím dobrým na zakousnutí. A co na závěr? Velké DÍKY vám milí animátoři!! Kéž světlo, které se postupně rozlévalo do celého kostela v Dolní Lhotě, se rozleje i ve vašich srdcích. Přeji všem mladým, nejen z našeho děkanátu, ať nás zaplní Boží láska a milosrdenství.

Modlím se Helča+

Helča Janíková (účastnice a bývalá animátorka)


Dne 28. listopadu 2015 jsem se zúčastnil adventní vigílie, která se konala v Dolní Lhotě. Já jako domácí jsem samozřejmě nemohl chybět na první celoděkanátní akci konané v našem novém kostele zasvěceném panně Marii Karmelské. Akce se zúčastnila nejen mládež klobouckého děkanátu, ale i lhotští farníci. Program začínal v 18 hodin zamyšlením s videoprodukcí. Následovala adorace, kterou doplňovala hudbou i zpěvem dolnolhotská chválová kapela. Troufám si říci, že všichni zúčastnění prožili během vystavení nejsvětější svátosti krásné chvíle. Své chvály, díky a prosby vyjadřovali zpěvem, máváním vlajkami a nebo jen soustředěným mlčením. Po adoraci následovala mše svatá sloužená za mládež našeho děkanátu. Na konci mše proběhly tradiční ohlášky a po požehnání byli všichni zváni na občerstvení do pastorační místnosti. Na agapé, jak bylo toto pohoštění vznešeně nazváno, panovala skvělá atmosféra. Přátelské rozhovory u kávy, nebo čaje pokračovali do pozdních večerních hodin. Velké poděkování a uznání patří všem ženám a dívkám (případně i mužům), kteří tyto dobroty připravovali, protože si každý přišel na své. Poděkování patří samozřejmě taky organizátorům, kteří odvedli skvělou práci. Podle mého názoru není lepší způsob jak vstoupit do adventu než večerem stráveným s Bohem a posezením s přáteli u dobré bábovky, nebo chlebíčku. 🙂
Jan Malota (účastník)

28. listopadu 2015 jsme se mohli sejít v kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě na adventní vigílii. Na tuto akci jsem se těšila celý týden a už jsem se nemohla dočkat sobotního večera. Po očekávaném překvapení v podobě videa následovala adorace a chvály. Každý měl šanci předat své prosby, ať už to zpěvem, modlitbou či vlajkami. Pro dobré svědomí byla k dispozici zpověď. Když jsme při mši svaté nesli obětní dary, přišlo mi, že jsem se bohu přiblížila víc ,než kdy dříve. Nakonec bylo vše ukočeno malým agape. Bylo příjemné strávit právě tento večer v kruhu příjemných lidí.
Anna Častulíková (účastnice)